بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

در آمدی بر خوشنویسی ایرانی

1398 آبان 14

کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی تالیف حمید رضا قلیچ خانی ،به عنوان کتابی مرجع در پنج فصل ذیل به بررسی هنر خوشنویسی و ظهور و تکامل آن در ایران می پردازد. 

فصل اول : زبان و خط در ایران

فصل دوم : خوشنویسی در ایران

فصل سوم :آموزش خوشنویسی

فصل چهارم :شعر و خوشنویسی

فصل پنجم :رساله های آموزش خوشنویسی

کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی، سومین اثر از سری وحدت حسن محسوب می شود. "مجموعه مقالات وحدت حسن" و "مجموعه مقالات موسیقی در دنیای اسلام؛ سنت ایران" دو اثری هستند که سابق از این سری منتشر گردیده اند.

کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی، سال2019 با ترجمه بوریس نوریک ،ویراستاری واسیلی اف و نظارت علمی دکتر نظرلی در480 صفحه با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردید.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015