بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب وحدت حسن

1397 بهمن 04

کتاب وحدت حسن با ترجمه  بوریس نوریک ، ویراستاری علمی ماییس نظرلی ،توسط بنیاد مطالعات ابن سینا و انتشارات صدرا و با همکاری انستیتو شرق شناسی مسکو چاپ و منتشر گردید.

اثر فوق در بردارنده  مجموعه مقالاتی  از محققان و پژوهشگران ایرانی است که  به بررسی هنر در اسلام می پردازند.

متافیزیک هنر اسلامی ایرج داداشی،هنر و فلسفه اسلامی حسن بلخاری،مفهوم زیبایی در هنر اسلامی ایرج اسکندری،ظهور حکمت صدرایی و نقش آن در احیای حکمت هنر اسلامی اکبر فایدئی، پژوهشهای هنر اسلامی در مقایسه با هنر غربی عبدالله میرزایی ،ارتباط هنر و معنویت اسلامی سید حسین نصر و  ... برخی از مقالات این مجموعه می باشند.

کتاب وحدت حسن دومین اثر از سری وحدت جمال می باشد که هنر اسلامی را مورد بحث و کنکاش قرار می دهد . اولین اثر از سری مذکور تحت عنوان موسیقی در اسلام ،مجموعه مقالاتی در خصوص موسیقی می باشد که زیر نظر تامیلا جانی زاده ویراستاری و توسط بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا منتشر گردید.

هدف از انتشار این سری و آثاری از این قبیل، آشنایی محققان و پژوهشگران و مخاطبان روس با ابعاد مختلف هنر اسلامی و نقش و جایگاه آن می باشد.  توجه به مقوله هنر و جذابیت آن و استقبال مخاطبین باعث شده این موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. شایان ذکر است در آمدی بر خوشنویسی قلیچ خانی اثر دیگری است که در آینده از این سری منتشر خواهد شد.

آخرین ویرایش در 1397 بهمن 04